Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1.  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem https://www.itlt.pl

1.2.  Przez Użytkownika należy rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu;

1.3.  Przez Serwis należy rozumieć ogół funkcjonalności dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnionych pod adresem internetowym https://www.itlt.pl przez „IT Leasingteam” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, lub inne spółki należące do Grupy Leasingteam, zgodnie z rozdziałem 2 poniżej.

1.4.  Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora (cechy) takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.5.  Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.6.  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

1.7.  Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.  

2. Spółki z Grupy Leasingteam jako Współadministratorzy danych

2.1.  Aby osiągnąć cele biznesowe, a w szczególności usprawnić procesy administracyjne i finansowo-księgowe, a także zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz świadczonych usług, w tym obsługi klientów i kontrahentów, spółki wchodzące w skład Grupy Leasingteam wspólnie, jako administratorzy danych osobowych, ustalają cele i środki przetwarzania danych osobowych. Z tego powodu, a także mając na uwadze powiązania kapitałowe, osobowe i organizacyjne spółek z Grupy Leasingteam, w Grupie Leasingteam przyjęto model współadministrowania danymi, obejmującymi m.in. dane Użytkowników.

2.2.  Na podstawie porozumienia pomiędzy wymienionymi w pkt 2.3.1 do 2.3.13 podmiotami, ustalono zasady realizacji przez Współadministratorów spoczywających na nich zgodnie z RODO obowiązków. Zasadnicza cześć uzgodnień o znaczeniu dla Użytkowników przedstawiona została w rozdziale 5 Polityki Prywatności.

2.3.  W skład Grupy Leasingteam wchodzą:

2.3.1.  „Leasingteam” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

2.3.2.  Leasingteam Professional sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

2.3.3.  IT Leasingteam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

2.3.4.  Go West & Co sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

2.3.5.  „Leasingteam Provider” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

2.3.6.  Finance B2B sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

2.3.7.  Leasingteam Ousourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

2.3.8.  Ananke Business Comunication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

2.3.9.  Leasingteam Brand Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

2.3.10.  Onca sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

2.3.11.  CPC Consulting Group Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

2.3.12.  CPC Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kurkowej 12, 50-210 Wrocław,

2.3.13.  Leasingteam GmbH z siedzibą w Mönchengladbach, przy Nobelstraße 3 – 5, wpisana do niemieckiego rejestru handlowego pod numerem: HRB 17625.

2.4.  Spółką wiodącą w modelu współadministrowania jest ONCA sp. z o.o. (Współadministrator 1), która sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie Leasingteam.

2.5.  Leasingteam Brand Management sp. z o.o. odpowiada za marketing oraz promocję produktów i usług Grupy Leasingteam, w tym za realizację usług marketingu bezpośredniego.

2.6.  Celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Współadministratorzy stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

3.1.  Dane osobowe Użytkowników są lub mogą być przetwarzane:

a)  do kontaktu zwrotnego tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania i uzyskania informacji o ofercie Współadministratorów - przetwarzanie danych przez Współadministratorów następuje w tym przypadku w oparciu o zgodę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b)  w celach realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów, związanych z prowadzeniem Serwisu, w tym analizowaniem korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej https://www.leasingteam.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c)  w celu realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)  w celach marketingu bezpośredniego Współadministratorów, w tym doboru usług do potrzeb Użytkowników (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie, o których mowa w pkt 9 – przetwarzanie danych przez Współadministratorów następuje w tym przypadku w oparciu o uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)  w celach marketingowych Współadministratorów, realizowanych w szczególności za pomocą usługi newsletter, wynikających ze zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.2.  Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania jednego lub większej liczby usług i celów przetwarzania danych osobowych, określonych w pkt.3.1. powyżej, których Współadministratorzy nie będą mogli zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkowników

4.1.  Zakres przetwarzanych przez Współadministratorów danych osobowych Użytkowników obejmuje:

a)  dane Użytkownika dobrowolnie podane przez Użytkownika przy użyciu dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko/firma, NIP, miejscowość;

b)  dane Użytkownika pozyskane przez Współadministratorów w związku z korzystaniem z plików cookies i innych podobnych technologii (patrz pkt 9);

5. Prawa i obowiązki Użytkownika


5.1.  Współadministratorzy wspólnie ustalili, iż podmiotem odpowiedzialnym za realizację praw i obowiązków wynikających z RODO (w szczególności obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO), względem osób, których dane są przetwarzane, jest ONCA sp. z o.o. Niezależnie jednak od tego, przysługujące na podstawie RODO prawa, mogą być realizowane, wobec każdego ze Współadministratorów.

5.2.  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, zgoda taka jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wyznaczony wspólnie przez Współadministratorów, wskazany w pkt 5.5.

5.3.  Użytkownikowi przysługują także następujące prawa:

a)  do usunięcia swoich danych osobowych;

b)  do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

c)  dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania);

d)  do otrzymania kopii swoich danych lub ich przeniesienia, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym;

e)  do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Współadministratora danych lub strony trzeciej.

5.4.  Współadministrator Leasingteam sp. z o.o. zrealizuje prawa Użytkownika, z zastrzeżeniem wyjątków określnych w przepisach RODO.

5.5.  W celu realizacji praw określonych w punkcie 5.2 oraz 5.3., należy wysłać e-mail na adres ustanowiony wspólnie przez Współadministratorów, tj.:daneosobowe@leasingteam.pl.

5.6.  Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych, jeżeli sądzi że dotyczące go przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

6. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta

6.1.  Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika w sposób i przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

6.2.  W przypadku przetwarzania danych:

a)  na podstawie zgody Użytkownika - dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b)  w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Współadministratorów obowiązkami prawnymi - dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

c)  w celach marketingu bezpośredniego Współadministratorów, w tym doboru usług do potrzeb Użytkownika (profilowania) - dane Użytkownika będą przetwarzanie do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu;

d)  w celach realizacji innych uzasadnionych interesów Współadministratorów - dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

6.3.  Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.

7. Podmioty, którym udostępnianie są dane osobowe Klientów

7.1.  Współadministratorzy udostępniają dane osobowe Użytkownika, jeżeli posiadają ku temu podstawę prawną, w szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych Użytkownikom usług.

7.2.  Dane osobowe Użytkowników mogą zostać również udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów Współadministratorów.

7.3.  Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności:

7.3.1.podmioty uprawnione do uzyskania danych Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

7.3.2.  podmioty, z których usług korzystają Współadministratorzy, celem świadczenia usług Użytkownikom, w szczególności:

a)  podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające Współadministratorom systemy teleinformatyczne;

b)  przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi Serwisu;

c)  kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracują Współadministratorzy;

7.3.3.zaufani partnerzy marketingowi Współadministratrów:

a)  Google LLC w związku z wykorzystaniem Google Analytics;

8. Przekazywanie danych poza EOG

8.1.  Współadministratorzy przekazują dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a)  współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b)  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c)  stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

8.2.  Gdy ma to zastosowanie, administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie Użytkownika Współadministrator Leasingteam sp. z o.o. udostępnia mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

9. Cookies i inne podobne technologie

9.1.  Zgodnie z praktyką większości serwisów internetowych, podczas korzystania z Serwisu dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz narzędzie analityczne HotJar dostarczane przez Hotjar Ltd.

9.2.  Cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji Użytkowników oraz dostarczania Współadministratorom informacji statystycznych o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one m.in. na dostosowanie treści i usług w Serwisie do preferencji Użytkowników.

9.3.  W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas (określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika) w urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu lub Sklepu.

9.4.  W urządzeniu Użytkownika stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a)  służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

b)  umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług;

c)  umożliwiające utrwalenie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

d)  umożliwiające dostarczanie Użytkownika treści bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.

9.5.  Współadministratorzy przetwarzają zgodnie z prawem dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym jego preferencji. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także w celach personalizacji dostarczanych Użytkownikowi treści.

9.6.  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

9.7.  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Administrator zastrzega jednak, iż może to wpłynąć na ograniczenie niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

9.8.  Współadministratorzy korzystają również z systemu Google Analytics tj. systemu analityki internetowej dającego wgląd w ruch danych osobowych oraz danych lokalizacyjnych użytkowników, stosowanego do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także w celach personalizacji treści wyświetlanych reklam. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Google LCC oraz zasad rezygnacji z plików cookies używanych przez Google LCC, dostępne są pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/.

9.9.  Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (plikach dziennika służących do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Współadministratorów). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Współadministratorzy przetwarzają je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych - w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

9.10.  Współadministratorzy korzystają również z narzędzia HotJar (lub podobnego narzędzia z tożsamymi funkcjonalnościami), służącego do analizy poruszania się użytkownika na stronach internetowych (w tym podstronach) Serwisu, celem oceny zachowania się Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu oraz wykorzystania jego funkcji. Korzystanie z HotJar lub tożsamego narzędzia nie wiąże się z pobieraniem i zapisywaniem danych osobowych Użytkownika.

10. Postanowienia końcowe

10.1.  Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. Współadministratorzy mogą również wprowadzać zmiany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów lub wymagań prawnych. Informacje o wprowadzonych zmianach zostaną umieszczone na stronie internetowej https://www.leasingteam.pl/politykaprywatnosci

10.2.  Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r.

CHROME 
Włączanie ciasteczek

 • Na górze okna przeglądarki Chrome kliknij w „menu Chrome” – ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
 • Wybierz „Ustawienia”.
 • Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
 • Zaznacz „Akceptuj ciasteczka” by włączyć obsługę ciasteczek.
 • W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
 • W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
 • Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie”.
 • Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru „Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm”.

Usuwanie ciasteczek

 • Na górze okna przeglądarki Chrome kliknij w „menu Chrome” – ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
 • Wybierz „Ustawienia”.
 • Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
 • W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
 • W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
 • Aby usunąć wszystkie pliki cookie, kliknij „Usuń wszystkie” u dołu okna dialogowego.
 • Aby usunąć określony plik cookie, wybierz stronę, która go utworzyła, a potem zaznacz ten plik cookie i kliknij „Usuń”.
 • W oknie dialogowym „Wyczyść dane przeglądarki” możesz usunąć wszystkie pliki cookie utworzone w konkretnym okresie.

Blokowanie wszystkich ciasteczek

 • Na górze okna przeglądarki Chrome kliknij w „menu Chrome” – ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
 • Wybierz „Ustawienia”.
 • Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
 • W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
 • W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
 • Wybierz „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się. Za każdym > razem, gdy przeglądarka zablokuje plik cookie, na pasku adresu zobaczysz ikonę z czerwonym przekreślonym krzyżykiem.

Blokowanie tylko plików cookie innych firm

 • Na górze okna przeglądarki Chrome kliknij w „menu Chrome” – ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
 • Wybierz „Ustawienia”.
 • Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
 • W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
 • W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
 • Zaznacz pole wyboru „Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm”. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy „Wyjątki” i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

FIREFOX  

Włączanie ciasteczek

 • Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk „Firefox”, (w systemie XP kliknij menu „Narzędzia”) i wybierz „Opcje”.
 • Wybierz panel „Prywatność”.
 • Z menu rozwijanego elementu „Program Firefox” wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika.”
 • Zaznacz „Akceptuj ciasteczka” by włączyć obsługę ciasteczek.
 • Jeśli próbujesz rozwiązać problem spowodowany przez ciasteczka, sprawdź czy funkcja „Akceptuj ciasteczka z innych witryn” jest również zaznaczona.
 • Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
 • Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
 • Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.
 • Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
 • Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Usuwanie ciasteczek z jednej witryny

 • Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, (w systemie XP kliknij menu „Narzędzia”) i wybierz „Opcje”.
 • Wybierz panel „Prywatność”.
 • Z menu rozwijanego wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
 • Naciśnij przycisk „Wyświetl ciasteczka…”. Zostanie wyświetlone okno „Ciasteczka”.
 • W polu „Szukaj” wpisz nazwę witryny, której ciasteczka chcesz usunąć. Zostaną wyświetlone ciasteczka, które pasują do kryteriów wyszukiwania.
 • Z listy wybierz ciasteczka, które chcesz usunąć i naciśnij przycisk „Usuń ciasteczko”.
 • Wybierz pierwsze ciasteczko i naciśnij klawisze „Shift+End”, aby zaznaczyć wszystkie ciasteczka.
 • Naciśnij przycisk „Zamknij”, by zamknąć okno „Ciasteczka”.

Usuwanie wszystkich ciasteczek

 • Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, przejdź do menu „Historia” (w systemie XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz „Wyczyść historię przeglądania…”.
 • Wybierz dla „Okres do wyczyszczenia” opcję „Wszystko”.
 • Kliknij strzałkę znajdującą się obok napisu „Szczegóły”, by rozwinąć listę elementów historii.
 • Zaznacz element „Ciasteczka” i sprawdź czy inne elementy, których nie chcesz usunąć nie są zaznaczone.
 • Aby usunąć ciasteczka, naciśnij przycisk „Wyczyść teraz” i zamknij okno „Wyczyść całą historię.”

Blokowanie ciasteczek dla pojedynczej witryny

 • Przejdź do witryny, dla której chcesz zablokować umieszczanie ciasteczek w przeglądarce Firefox.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie i wybierz „Informacje o stronie”.
 • W oknie informacji o stronie wybierz panel „Uprawnienia”.
 • W sekcji „Zapisywanie ciasteczek” odznacz funkcję „Użyj domyślnych”.
 • Zmień ustawienia na „Blokuj”.

Blokowanie ciasteczek dla wszystkich witryn

 • Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz „Opcje”.
 • Wybierz panel „Prywatność”.
 • Wybierz z menu rozwijanego „Program Firefox” opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
 • Odznacz funkcję „Akceptuj ciasteczka”.
 • Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Wyłączanie ciasteczek pochodzących z innych witryn

 • Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 • Wybierz panel „Prywatność”.
 • Z menu rozwijanego menu „Program Firefox” wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
 • Odznacz „Akceptuj ciasteczka z innych witryn”.
 • Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

OPERA  

Włączanie ciasteczek

 • Na górze okna przeglądarki wejdź w „Ustawienia”, następnie w „Preferencje” i wybierz opcję ”Zaawansowane”
 • Wybierz sekcję „Ciasteczka”.
 • Zaznacz „Akceptuj ciasteczka” – w tym wypadku wszystkie ciasteczka są przyjmowane.
 • Zaznacz „Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam” – w tym wypadku wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.

Usuwanie ciasteczek

 • Na górze okna przeglądarki wejdź w „Ustawienia”, następnie w „Preferencje” i wybierz opcję ”Zaawansowane”
 • Wybierz sekcję „Ciasteczka”.
 • Aby automatycznie usuwać wszystkie nowe ciasteczka podczas zamykania przeglądarki zaznacz „Usuwaj nowe ciasteczka podczas zamykania Opery”.
 • Aby usunąć wybrane lub wszystkie ciasteczka wybierz „Zarządzaj ciasteczkami”
 • Zaznacz wybrane ciasteczko lub wszystkie ciasteczka i kliknij przycisk „Usuń”

SAFARI  

Włączanie ciasteczek

 • Na górze okna przeglądarki wybierz „Preferencje” z menu czynności, po czym kliknij w „Ochrona”. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.
 • W części „Akceptuj pliki cookie” możesz wybrać, czy i kiedy Safari ma przyjmować pliki cookie z odwiedzanych witryn. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o poszczególnych opcjach, kliknij w przycisk pomocy (ze znakiem zapytania).

Usuwanie ciasteczek

 • Na górze okna przeglądarki wybierz „Preferencje” z menu czynności, po czym kliknij w „Ochrona”. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.
 • Kliknij w „Pokaż Cookies”.
 • Zaznacz jeden lub kilka plików cookies, po czym kliknij w „Usuń” lub „Usuń wszystkie”.
 • Po zakończeniu usuwania plików cookies kliknij w „Gotowe”.

Kontakt w sprawie ochrony danych

Możesz przesłać swoje wnioski, pytania lub skargi dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych przez Grupę LeasingTeam na adres e-mail: daneosobowe@leasingteam.pl