Polityka prywatności

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem https://www.itlt.pl.
  • Przez Użytkownika należy rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu;
  • Przez Serwis należy rozumieć ogół funkcjonalności dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnionych pod adresem internetowym https://www.itlt.pl przez IT LeasingTeam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, lub inne spółki należące do Grupy Leasingteam, zgodnie z rozdziałem 2 poniżej.
  • Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora (cechy) takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  • Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

 

 1. Spółki z Grupy Leasingteam jako Współadministratorzy danych
  • Aby osiągnąć cele biznesowe, a w szczególności usprawnić procesy administracyjne i finansowo-księgowe, a także zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz świadczonych usług, w tym obsługi klientów i kontrahentów, spółki wchodzące w skład Grupy Leasingteam wspólnie, jako administratorzy danych osobowych, ustalają cele i środki przetwarzania danych osobowych. Z tego powodu, a także mając na uwadze powiązania kapitałowe, osobowe i organizacyjne spółek z Grupy Leasingteam, w Grupie Leasingteam przyjęto model współadministrowania danymi, obejmującymi m.in. dane Użytkowników.
  • Na podstawie porozumienia pomiędzy wymienionymi w pkt 2.3.1 do 2.3.13 podmiotami, ustalono zasady realizacji przez Współadministratorów spoczywających na nich zgodnie z RODO obowiązków. Zasadnicza cześć uzgodnień o znaczeniu dla Użytkowników przedstawiona została w rozdziale 5 Polityki Prywatności.
  • W skład Grupy Leasingteam wchodzą:
   • „Leasingteam” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
   • Leasingteam Professional sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
   • IT Leasingteam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
   • Go West & Co sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
   • „Leasingteam Provider” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
   • Finance B2B sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
   • Leasingteam Ousourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
   • Ananke Business Comunication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
   • BPO Team sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
   • Leasingteam Brand Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
   • Onca sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
   • CPC Consulting Group Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
   • CPC Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kurkowej 12, 50-210 Wrocław,
   • Leasingteam GmbH z siedzibą w Mönchengladbach, przy Nobelstraße 3 – 5, wpisana do niemieckiego rejestru handlowego pod numerem: HRB 17625.
  • Spółką wiodącą w modelu współadministrowania jest ONCA sp. z o.o. (Współadministrator 1), która sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie Leasingteam.
  • Leasingteam Brand Management sp. z o.o. odpowiada za marketing oraz promocję produktów i usług Grupy Leasingteam, w tym za realizację usług marketingu bezpośredniego.
  • Celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Współadministratorzy stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników
  • Dane osobowe Użytkowników są lub mogą być przetwarzane:
   1. do kontaktu zwrotnego tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania i uzyskania informacji o ofercie Współadministratorów – przetwarzanie danych przez Współadministratorów następuje w tym przypadku w oparciu o zgodę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. w celach realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów, związanych z prowadzeniem Serwisu, w tym analizowaniem korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej https://www.itlt.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. w celu realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. w celach marketingu bezpośredniego Współadministratorów, w tym doboru usług do potrzeb Użytkowników (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie, o których mowa w pkt 9 – przetwarzanie danych przez Współadministratorów następuje w tym przypadku w oparciu o uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   5. w celach marketingowych Współadministratorów, realizowanych w szczególności za pomocą usługi newsletter, wynikających ze zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania jednego lub większej liczby usług i celów przetwarzania danych osobowych, określonych w pkt.3.1. powyżej, których Współadministratorzy nie będą mogli zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkowników
  • Zakres przetwarzanych przez Współadministratorów danych osobowych Użytkowników obejmuje:
 2. dane Użytkownika dobrowolnie podane przez Użytkownika przy użyciu dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko/firma, NIP, miejscowość;
 3. dane Użytkownika pozyskane przez Współadministratorów w związku z korzystaniem z plików cookies i innych podobnych technologii (patrz pkt 9);

 

 1. Prawa i obowiązki Użytkownika
  • Współadministratorzy wspólnie ustalili, iż podmiotem odpowiedzialnym za realizację praw i obowiązków wynikających z RODO (w szczególności obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO), względem osób, których dane są przetwarzane, jest ONCA sp. z o.o. Niezależnie jednak od tego, przysługujące na podstawie RODO prawa, mogą być realizowane, wobec każdego ze Współadministratorów.
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, zgoda taka jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wyznaczony wspólnie przez Współadministratorów, wskazany w pkt 5.5.
  • Użytkownikowi przysługują także następujące prawa:
   1. do usunięcia swoich danych osobowych;
   2. do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
   3. dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania);
   4. do otrzymania kopii swoich danych lub ich przeniesienia, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym;
   5. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Współadministratora danych lub strony trzeciej.
  • Współadministrator IT Leasingteam sp. z o.o. zrealizuje prawa Użytkownika, z zastrzeżeniem wyjątków określnych w przepisach RODO.
  • W celu realizacji praw określonych w punkcie 5.2 oraz 5.3., należy wysłać e-mail na adres ustanowiony wspólnie przez Współadministratorów, tj.: daneosobowe@leasingteam.pl.
  • Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych, jeżeli sądzi że dotyczące go przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta
  • Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika w sposób i przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.
  • W przypadku przetwarzania danych:
   1. na podstawie zgody Użytkownika – dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
   2. w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Współadministratorów obowiązkami prawnymi – dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;
   3. w celach marketingu bezpośredniego Współadministratorów, w tym doboru usług do potrzeb Użytkownika (profilowania) – dane Użytkownika będą przetwarzanie do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu;
   4. w celach realizacji innych uzasadnionych interesów Współadministratorów – dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
  • Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.

 

 1. Podmioty, którym udostępnianie są dane osobowe Klientów
  • Współadministratorzy udostępniają dane osobowe Użytkownika, jeżeli posiadają ku temu podstawę prawną, w szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych Użytkownikom usług.
  • Dane osobowe Użytkowników mogą zostać również udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów Współadministratorów.
  • Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności:
   • podmioty uprawnione do uzyskania danych Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
   • podmioty, z których usług korzystają Współadministratorzy, celem świadczenia usług Użytkownikom, w szczególności:
 1. podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające Współadministratorom systemy teleinformatyczne;
 2. przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi Serwisu;
 3. kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracują Współadministratorzy;
  • zaufani partnerzy marketingowi Współadministratrów:
 4. Google LLC w związku z wykorzystaniem Google Analytics;
 5. Przekazywanie danych poza EOG
  • Współadministratorzy przekazują dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 6. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 7. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 8. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  • Gdy ma to zastosowanie, administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie Użytkownika Współadministrator IT Leasingteam sp. z o.o. udostępnia mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

 

 1. Cookies i inne podobne technologie
  • Zgodnie z praktyką większości serwisów internetowych, podczas korzystania z Serwisu dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz narzędzie analityczne HotJar dostarczane przez Hotjar Ltd.
  • Cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji Użytkowników oraz dostarczania Współadministratorom informacji statystycznych o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one m.in. na dostosowanie treści i usług w Serwisie do preferencji Użytkowników.
  • W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas (określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika) w urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu lub Sklepu.
  • W urządzeniu Użytkownika stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 3. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług;
 4. umożliwiające utrwalenie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 5. umożliwiające dostarczanie Użytkownika treści bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.
  • Współadministratorzy przetwarzają zgodnie z prawem dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym jego preferencji. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także w celach personalizacji dostarczanych Użytkownikowi treści.
  • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Administrator zastrzega jednak, iż może to wpłynąć na ograniczenie niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
  • Współadministratorzy korzystają również z systemu Google Analytics tj. systemu analityki internetowej dającego wgląd w ruch danych osobowych oraz danych lokalizacyjnych użytkowników, stosowanego do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także w celach personalizacji treści wyświetlanych reklam. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Google LCC oraz zasad rezygnacji z plików cookies używanych przez Google LCC, dostępne są pod adresem: google.com/policies/privacy/partners/.
  • Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (plikach dziennika służących do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Współadministratorów). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Współadministratorzy przetwarzają je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
  • Współadministratorzy korzystają również z narzędzia HotJar (lub podobnego narzędzia z tożsamymi funkcjonalnościami), służącego do analizy poruszania się użytkownika na stronach internetowych (w tym podstronach) Serwisu, celem oceny zachowania się Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu oraz wykorzystania jego funkcji. Korzystanie z HotJar lub tożsamego narzędzia nie wiąże się z pobieraniem i zapisywaniem danych osobowych Użytkownika.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. Współadministratorzy mogą również wprowadzać zmiany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów lub wymagań prawnych. Informacje o wprowadzonych zmianach zostaną umieszczone na stronie internetowej https://www.itlt.pl/politykaprywatnosci
  • Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r.

Kontakt w sprawie ochrony danych

Możesz przesłać swoje wnioski, pytania lub skargi dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych przez Grupę LeasingTeam na adres e-mail: daneosobowe@leasingteam.pl