Time & Material

Usługa polegająca na selekcji, rekrutacji i oddelegowaniu na określony czas przez IT LeasingTeam specjalistów IT do realizacji projektów w siedzibie klienta. Projekt może być zarówno krótko-, jak i długoterminowy i trwać od miesiąca nawet do kilku lat. Klient nadzoruje zatrudnione osoby i rozlicza je zarówno z efektów, jak i godzin pracy, dzięki czemu może na bieżąco monitorować koszty. Może też elastycznie reagować, gdy jest konieczność zwiększenia bądź zmniejszenia zapotrzebowania na specjalistów IT.

 

Korzyści dla pracodawcy:

 • Elastyczność – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na specjalistów i dostosowania ich czasu pracy do aktualnych potrzeb firmy
 • Efektywność kosztowa – możliwość systematycznego monitorowania kosztów ponoszonych przez firmę dzięki rozliczeniu godzinowemu
 • Oszczędność czasu po stronie klienta – całkowita odpowiedzialność za rekrutację i oddelegowanie specjalisty do klienta leży po stronie IT LeasingTeam
 • Ciągłość usługi – odejście członka zespołu lub jego urlop nie wpływają na prace wykonywane u klienta, IT LeasingTeam zapewnia osobę na zastępstwo
 • Współpraca z doświadczonymi specjalistami – dostęp do ekspertów z dużym doświadczeniem projektowym, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą

Permanent Recruitment

Profesjonalny dobór pracowników IT. Selekcja i rekrutacja specjalistów i menedżerów według wymagań klienta, w określonym czasie. Klient, który korzysta z usługi Permanent Recruitment oszczędza czas i otrzymuje najlepiej dopasowanego do swoich potrzeb kandydata, którego następnie zatrudnia. Klient podpisuje z kandydatem umowę na wcześniej ustalonych zasadach. Może być to umowa o pracę, umowa o dzieło bądź kontrakt. IT LeasingTeam odpowiada wyłącznie za rekrutację kandydata i zapewnia gwarancję.

 

Korzyści dla pracodawcy:

 • Mniejsze ryzyko niepowodzenia rekrutacji – dzięki wsparciu IT LeasingTeam firma zatrudni najlepiej dopasowanego pracownika i uniknie sytuacji, w której będzie musiała ponosić koszty ponownej rekrutacji
 • Bezpieczeństwo – w przypadku niektórych stanowisk np. Administratora, ze względów bezpieczeństwa, zatrudnienie pracownika przez klienta jest rekomendowanym rozwiązaniem;
 • Możliwość wyboru formy współpracy – zatrudnienie na umowę o pracę, o dzieło bądź kontrakt
 • Gwarancja – jeżeli zatrudniony specjalista nie sprawdzi się na danym stanowisku bądź sam zrezygnuje, IT LeasingTeam ponownie przeprowadzi proces rekrutacyjny

Fixed price

Usługa „szyta na miarę”, polegająca na dostarczeniu klientowi gotowego rozwiązania IT przygotowanego według wcześniej ustalonej specyfikacji,  w określonym czasie i po określonej cenie. Klient uczestniczy w projekcie tylko na etapie ustalania warunków współpracy, kosztów i harmonogramu prac. Pełna odpowiedzialność za właściwe wykonanie usługi i dostarczenie klientowi gotowego rozwiązania we wskazanym czasie spoczywa na IT LeasingTeam.

 

Korzyści dla pracodawcy:

 • Przeniesienie odpowiedzialności – cała odpowiedzialność za realizację projektu leży po stronie IT LeasingTeam
 • Gwarancja – wykonane prace w ramach ustalonego projektu są objęte gwarancją
 • Stałe koszty dla klienta – oszacowane na podstawie wymagań oraz harmonogramu realizacji
 • Stała kontrola postępu prac – możliwość monitorowania postępów projektu

Team Leasing

Pozwala sprawnie i szybko skompletować zespół specjalistów IT o wybranych kompetencjach np. developerskich, do realizacji konkretnego projektu. Do zarządzania zespołem najczęściej dedykowany jest Team Leader, który nadzoruje jego pracę i odpowiada przed klientem za realizację projektu. W zależności od ustaleń, Team Leader może zostać zrekrutowany przez IT LeasingTeam bądź klienta. W modelu Team Leasing pracodawca może elastycznie reagować na konieczność zwiększenia bądź zmniejszenia zapotrzebowania na specjalistów w zespole. IT LeasingTeam odpowiada za rekrutację i zatrudnienie zespołu IT, a także za jego obsługę kadrowo-płacową.

 

Korzyści dla pracodawcy:

 • Szybki i sprawny proces rekrutacyjny – firma wybiera zespół spośród wyselekcjonowanych kandydatów
 • Kompleksowa obsługa zespołu – wszystkie formalności, które należą do pracodawcy, po stronie IT LeasingTeam
 • Elastyczność kadrowa – możliwość rozbudowania lub zmniejszenia zespołu w każdej chwili
 • Mniejsze zaangażowanie oraz oszczędność czasu – całkowita odpowiedzialność za zespół leży po stronie IT LeasingTeam
 • Przejrzystość – możliwość stałego monitorowania pracy zespołu;
 • Miejsce pracy – możliwość wyboru miejsca pracy dla zespołu (biuro firmy użytkownika lub biuro IT LeasingTeam)
 • Ciągłość usługi – osoba odchodząca z zespołu jest zastępowana przez nowego specjalistę, więc transfer wiedzy oraz wszystkie formalności leżą po stronie IT LeasingTeam

Try & Hire

Zatrudnienie specjalisty IT o określonych kompetencjach na okres próbny w modelu Time & Material, który polega na rekrutacji i oddelegowaniu kandydata do pracy u klienta na czas realizacji projektu. Okres próbny trwa zazwyczaj od trzech do sześciu miesięcy. Po jego zakończeniu, jeżeli klient będzie chciał kontynuować współpracę z pracownikiem, zatrudnia go już bezpośrednio, na wcześniej ustalonych warunkach. W modelu Try & Hire, IT LeasingTeam odpowiada za rekrutację pracownika, jego zatrudnienie i obsługę kadrowo-administracyjną w czasie trwania okresu próbnego.

 

Korzyści dla pracodawcy:

 • Szybki i sprawny proces rekrutacyjny – firma wybiera specjalistę spośród wyselekcjonowanych kandydatów
 • Kompleksowa obsługa – wszystkie formalności po stronie IT LeasingTeam
 • Ograniczenie formalności – zmniejszona ilość formalności ze specjalistą w trakcie trwania okresu próbnego
 • Możliwość zatrudnienia – po zakończeniu okresu próbnego